Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2015

Παράσημα – Μετάλλια – Διαμνημονεύσεις Αξιωματικών Π.Σ.

 
φωτογραφία 1Στους Αξιωματικούς του Πυροσβεστικού Σώματος, ως ηθική αμοιβή, απονέμονται παράσημα, μετάλλια και διαμνημονεύσεις1. Στη συνέχεια θα γίνει μια προσπάθεια να περιγραφούν οι κατηγορίες των παρασήμων, ενώ σε πίνακα θα εμφανιστούν τα δικαιούμενα ανά βαθμό.


Η πρώτη κατηγορία είναι τα παράσημα (διάσημα) των Ταγμάτων Αριστείας. Η νομοθεσία που τα ρυθμίζει είναι : α) ο Ν. 106/1975 (ΦΕΚ 171 τ. Α΄) όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 1298/1982 (ΦΕΚ 128 τ. Α΄) & β) το ΠΔ 485/1984 (ΦΕΚ 174 τ. Α΄). Στους Αξιωματικούς του Π.Σ. με βάση το βαθμό και τα χρόνια υπηρεσίας Αξιωματικού, χορηγούνται τα διάσημα των Ταγμάτων της Τιμής και του Φοίνικα (Χρυσός Σταυρός, Ταξιάρχης, Ανώτερος Ταξιάρχης). (Φωτό 1,2,3,4,5)2


φωτογραφία 2

φωτογραφία 3

φωτογραφία 4

φωτογραφία 5

Ακολουθούν τα Πυροσβεστικά μετάλλια. Η νομοθεσία που τα ρυθμίζει είναι το ΠΔ 210/1992 “Κ.Ε.Υ.Π.Σ.”, κεφ. Γ΄, όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 284/1998 (ΦΕΚ 203 τ. Α΄). 

 
φωτογραφία 6

Τα μετάλλια “Πυροσβεστικό Αριστείο Ανδραγαθίας” & “Πυροσβεστικός Σταυρός” (Φωτό 6) χορηγούνται για εκτέλεση ηρωικής πράξης και για αυτοθυσία ή ιδιαίτερα διακεκριμένη & εξαίρετη πράξη αντίστοιχα. 

φωτογραφία 7

Το μετάλλιο Πυροσβεστικής Αξίας (Γ΄,Β΄,Α΄ Τάξης) (Φωτό 7) χορηγείται με βάση τα χρόνια υπηρεσίας και τον αντίστοιχο βαθμό.
Επίσης υπάρχουν οι Πυροσβεστικές διαμνημονεύσεις (Αστέρας Αρχηγίας, Αστέρας Αξίας & Τιμής, Αξίας & Τιμής Β΄& Α΄ Τάξης, Ευδόκιμης Διοίκησης Γ΄,Β΄,Α΄ Τάξης, Ευδόκιμης Επιτελικής Υπηρεσίας Γ΄,Β΄,Α΄ Τάξης, Ευδόκιμης Υπηρεσίας Ειδικών Καθηκόντων Γ΄,Β΄,Α΄ Τάξης) (Φωτό 8,9). Η νομοθεσία που τις ρυθμίζει είναι επίσης το ΠΔ 284/1998 (ΦΕΚ 203 τ. Α΄).


 
φωτογραφία 8


φωτογραφία 9Πέραν των παραπάνω μπορεί να απονεμηθούν τα στρατιωτικά μετάλλια, μετάλλια ξένων κρατών καθώς και τα διάσημα Ανωτάτων Σχολών Εκπαίδευσης Ε.Δ. (πχ Α.ΔΙ.Σ.Π.Ο., Σ.Ε.Θ.Α.). (Φωτό 10)

φωτογραφία 10

Η ιεραρχική τάξη είναι η ακόλουθη, κατά σειρά αξίας. Προηγούνται τα παράσημα των Ταγμάτων Αριστείας και τα Στρατιωτικά Μετάλλια, ακολουθούν τα Πυροσβεστικά μετάλλια και διαμνημονεύσεις με τη σειρά που αναγράφονται παραπάνω και έπονται άλλα μετάλλια & μετάλλια ξένων κρατών.
Για το κάθε παράσημο υπάρχει αντίστοιχη διεμβολή που φέρεται με τις στολές υπ΄ αριθμ. 8, 8β, 8γ (Φωτό 11,12) και 6α καθώς και σμικρογραφίες αυτών που φέρονται με τις στολές υπ΄ αριθμ. 4,5.


φωτογραφία 11
 
φωτογραφία 12
Ο τρόπος που φέρονται τα παράσημα καθορίζεται από την ΥΑ ΥΔΤ 15269/Φ.109.14/9-6-1993 “Κανονισμός στολών Πυροσβεστικού Προσωπικού Π.Σ.” (Φωτό 13,14). 

 
φωτογραφία 13

φωτογραφία 14


Γενικά οι Χρυσοί Σταυροί παρασήμων, τα μετάλλια και οι διαμνημονεύσεις φέρονται στο αριστερό μέρος του στήθους, πάνω από την εξωτερική τσέπη του χιτωνίου. Οι Ταξιάρχες περνιούνται κάτω από το γιακά ο ανώτερος και στο ύψος του πρώτου κουμπιού οι υπόλοιποι. Οι Αστέρες φέρονται στο δεξιό μέρος του στήθους, όπως και τα διάσημα των Σχολών.
Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια καθυστέρηση στην έκδοση των Αποφάσεων απονομής των κάθε είδους παρασήμων (ΠΔ και ΥΑ) ενώ στους Αξιωματικούς πλην των Ανωτάτων δεν χορηγούνται τα σώματα των παρασήμων.
Ακολουθεί πίνακας όπου εμφανίζονται τα παράσημα, μετάλλια & διαμνημονεύσεις που δικαιούνται να φέρουν οι Αξιωματικοί του ΠΣ, κατά τη σειρά που αυτά φέρονται (από αριστερά προς τα δεξιά όπως τα κοιτάμε). 

 
Πίνακας παρασήμων, μεταλλίων & διαμνημονεύσων ανά βαθμόΠυραγός

Διάσημο
Χρυσού Σταυρού
Του Φοίνικα
(10 έτη Αξ/κού)
Μετάλλιο
Πυρ/κής Αξίας
Γ΄ Τάξης
(10 έτη Αξ/κού)
Διαμνημόνευση
Ευδόκιμης Διοίκησης
Γ΄ Τάξης
(2 έτη Δ/τής σε Π.Υ.)
Διαμν/ση
Ευδόκιμης Επιτελικής
Υπηρεσίας Γ΄ Τάξης
(3 έτη επιτελής Δ/νσης Α.Π.Σ.)
Διαμν/ση
Ευδόκιμης Υπηρεσίας
Ειδικών Καθηκόντων (Ε.Κ.)
Γ΄ Τάξης
(3 έτη υπηρεσίας Αξ/κού Ε.Κ.)

Επιπυραγός
Διάσημο
Χρυσού Σταυρού
Της Τιμής
(13 έτη Αξ/κού)
Διάσημο
Χρυσού Σταυρού
Του Φοίνικα

Μετάλλιο
Πυρ/κής Αξίας
Β΄ Τάξης
(13 έτη Αξ/κού)
Διαμν/ση
Ευδόκιμης Διοίκησης
Γ΄ Τάξης
(2 έτη Δ/τής σε Π.Υ.)
Διαμν/ση
Ευδόκιμης Επιτελικής
Υπηρεσίας Γ΄ Τάξης
(2 έτη επιτελής Δ/νσης Α.Π.Σ.)
Διαμν/η
Ευδόκιμης Υπηρεσίας
Ε.Κ.
Γ΄ Τάξης
(3 έτη Αξ/κού Ε.Κ.)

Αντιπύραρχος
Διάσημο
Ταξιάρχη του Φοίνικα
(3 έτη από το προηγούμενο αντίστοιχο Διάσημο)
Διάσημο
Χρυσού Σταυρού
Της Τιμής
Μετάλλιο
Πυρ/κής Αξίας
Β΄ Τάξης

Διαμν/ση
Ευδόκιμης Διοίκησης
Β΄ Τάξης
(1 έτος Δ/τής σε Π.Υ.)
Διαμν/ση
Ευδόκιμης Επιτελικής
Υπηρεσίας Β΄ Τάξης
(1 έτος Δ/ντής Δ/νσης Α.Π.Σ.)
Διαμν/ση
Ευδόκιμης Υπηρεσίας
Ε.Κ.
Β΄ Τάξης
(2 έτη Αξ/κού Ε.Κ.)

Πύραρχος
Διάσημο
Ταξιάρχη της Τιμής
(3 έτη από το προηγούμενο αντίστοιχο Διάσημο)
Διάσημο
Ταξιάρχη του Φοίνικα
Μετάλλιο
Πυρ/κής Αξίας
Β΄ Τάξης

Διαμν/ση
Ευδόκιμης Διοίκησης
Α΄ Τάξης
(6 μήνες Δ/τής σε ΠΕ.ΠΥ.Δ., Δ.Π.Υ., Π.Υ. & Ε.Υ.)
Διαμν/ση
Ευδόκιμης Επιτελικής
Υπηρεσίας Α΄ Τάξης
(1 έτος Δ/ντής Δ/νσης Α.Π.Σ.)
Διαμν/ση
Ευδόκιμης Υπηρεσίας
Ε.Κ.
Α΄ Τάξης
(2 έτη Αξ/κού Ε.Κ.)

Αρχιπύραρχος
-
Υποστράτηγος
Διάσημο
Ανώτερου Ταξιάρχη του Φοίνικα

Διάσημο
Ταξιάρχη της Τιμής
Μετάλλιο
Πυρ/κής Αξίας
Α΄ Τάξης

Διαμν/ση
Αξίας & Τιμής Β΄ Τάξης
(3 μήνες υπηρεσίας)
Διαμν/ση
Ευδόκιμης Διοίκησης Α΄ Τάξης


Διαμν/ση
Ευδόκιμης Επιτελικής
Υπηρεσίας Α΄ Τάξης
(εάν του έχει απονεμηθεί)

Διαμν/ση
Ευδόκιμης Υπηρεσίας
Ε.Κ.
Α΄ Τάξης


Υπαρχηγοί
Διάσημο
Ανώτερου Ταξιάρχη του Φοίνικα

Διάσημο
Ταξιάρχη της Τιμής
Μετάλλιο
Πυρ/κής Αξίας
Α΄ Τάξης

Διαμν/ση
Αστέρα Αξίας & Τιμής
Διαμν/ση
Αξίας & Τιμής Α΄ Τάξης

Διαμν/ση
Ευδόκιμης Διοίκησης Α΄ Τάξης


Διαμν/ση
Ευδόκιμης Επιτελικής
Υπηρεσίας Α΄ Τάξης


Αρχηγός
Διάσημο
Ανώτερου Ταξιάρχη της Τιμής

Διάσημο
Ανώτερου Ταξιάρχη του Φοίνικα

Μετάλλιο
Πυρ/κής Αξίας
Α΄ Τάξης

Διαμν/ση
Αρχηγίας
Διαμν/ση
Αστέρα Αξίας & Τιμής
Διαμν/ση
Αξίας & Τιμής Α΄ Τάξης

Διαμν/ση
Ευδόκιμης Διοίκησης Α΄ Τάξης & Διαμν/ση
Επιτελικής Υπηρεσίας
Α΄ Τάξης

Tου Πυράρχου Σπυρίδωνα Γ. Βαρσάμη*

* Ο Πύραρχος Σ.Γ. Βαρσάμης είναι Διοικητής 1ου Π.Σ. Θεσσαλονίκης, πτυχιούχος Δασολογίας & Φ.Π./Α.Π.Θ. & απόφοιτος της Α.ΔΙ.Σ.ΠΟ./Γ.Ε.ΕΘ.Α..

1 Στους Πυροσβέστες, Υπαξιωματικούς & Πυρονόμους απονέμονται το Πυροσβεστικό Αριστείο Ανδραγαθίας, ο Πυροσβεστικός Σταυρός & το Μετάλλιο Ευδόκιμης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
2 Οι περισσότερες φωτογραφίες είναι από τη μόνιμη Γκαλερί ταγμάτων αριστείας & στρατιωτικών μεταλλίων του Πολεμικού Μουσείου Θεσσαλονίκης. 

Ετικέτες ,