Πέμπτη 6 Οκτωβρίου 2016

Διακαιολογιτικά αναγνώρισης στρατιωτικής θητείας
Τα παρακάτω είναι τα Δικαιολογητικά για την υπό αναγνώριση της στρατιωτικής θητείας ώστε  να το αναγνωρίσετε ως Συντάξιμο χρόνο.


1) Αίτηση του ενδιαφερόμενου.

2) Απόσπασμα Φύλλου Μητρώου αναλυτικό.

3) Πιστοποιητικό Τύπου Α΄Στρατολογιας, πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο από το Στρατό.

4) Βεβαίωση αποδοχών από την Διαχ/ση Χρηματικού Π.Σ.

5) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 από τον ενδιαφερόμενο, στην οποία θα δηλώνει εάν επιθυμεί την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών  εφάπαξ ή με δόσεις. Επισημαίνεται ότι στην ως άνω δήλωση θα πρέπει να αναγράφεται ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου και η Δ.Ο.Υ. του δικαιούχου.

6) Υπεύθυνη δήλωση από τον ενδιαφερόμενο, εφόσον έχει καταταγεί στο Πυροσβεστικό Σώμα μετά την 01-01-1993, αν ήταν ασφαλισμένος σε άλλο φορέα πριν την 31-12-1992. Σε περίπτωση που ήταν ασφαλισμένος πριν την προαναφερόμενη ημερομηνία να αποσταλεί σχετική βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα ή οι καρτέλες ενσήμων θεωρημένες από τον φορέα αυτόν.
Πιστοποιητικό Στρατολογικής κατάστασης (τύπου Α΄) ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τούτου από το ευρισκόμενο στον υπηρεσιακό του φάκελο.

www.dikaiologitika.gr
Πιστοποιητικό Στρατολογικής κατάστασης (τύπου Α΄) ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τούτου από το ευρισκόμενο στον υπηρεσιακό του φάκελο.

www.dikaiologitika.gr
Πιστοποιητικό Στρατολογικής κατάστασης (τύπου Α΄) ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τούτου από το ευρισκόμενο στον υπηρεσιακό του φάκελο.

www.dikaiologitika.gr
Πιστοποιητικό Στρατολογικής κατάστασης (τύπου Α΄) ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τούτου από το ευρισκόμενο στον υπηρεσιακό του φάκελο.

www.dikaiologitika.gΠιστοποιητικό Στρατολογικής κατάστασης (τύπου Α΄) ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο

Ετικέτες ,