Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2013

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣΆρθρα 92 & 98 του νομοσχεδίου της αναδιάρθρωσης του Π.Σ που αφορούν τους Π.Π.Υ και τροποποιήσεις άρθρων του Ν. 3938/2011
ΆΡΘΡΟ 92

ιβ. Ορίζουν, με απόφαση του Αρχηγού Π.Σ και μετά το πέρας της αντιπυρικής περιόδου, το προσωπικό με καθήκοντα δασοπροστασίας που διατίθεται για την υποβοήθηση και υποστήριξη δράσεων προληπτικής πυροπροστασίας και πολιτικής προστασίας . Με προεδρικό διάταγμα το οποίο εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη καθορίζονται και εξειδικεύονται τα καθήκοντα του παραπάνω διατιθέμενου προσωπικού υπό μορφή ειδικού καθηκοντολογίου . Το εν λόγω προσωπικό κατά την διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου αναλαμβάνει πυροσβεστικά καθήκοντα .


(Καθήκοντα 6 μήνες πυροσβεστικά καθήκοντα και 6 μήνες καθήκοντα πολιτικής προστασίας)


ΑΡΘΡΟ 98

Θέματα Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης


1. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 15 του ν. 3938/2011 (Α΄ 61) αντικαθίσταται ως εξής : << Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος αυτού, οι Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης μετατίθενται και αποσπώνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Μεταθέσεων που ισχύει για το μόνιμο προσωπικό >>.

(Μεταθέσης και αποσπάσεις)

Ν. 3938/2011 Άρθρο 15 Παράγραφος 10 η οποία τροποποιείται Οι Πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης υφίστανται κατάλληλη εκπαίδευση και μετεκπαίδευση ανάλογη εκείνων των μονίμων πυροσβεστών. Ο τόπος, ο χρόνος, το είδος της εκπαίδευσης, τα κριτήρια και η διαδικασία αξιολόγησης των εκπαιδευομένων καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη. Οι πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης τοποθετούνται με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες. Ειδικά οι πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης που προέρχονται από τους υποψηφίους της παραγράφου 3 τοποθετούνται στις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες και τα Πυροσβεστικά Κλιμάκια του νομού όπου υπηρετούσαν ως εποχικοί πυροσβέστες. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, μπορεί και κατά τροποποίηση των ως άνω διατάξεων να ρυθμίζονται θέματα μεταθέσεων για τους πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης. Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος αυτού, οι πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης μετατίθενται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Μεταθέσεων που ισχύει για το μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό.


2. Η διάταξη της παρ.9 του άρθρου 15 του ν. 3938/2011 (Α΄ 63) αντικαθίσταται ως εξής :

<< 9. α) Οι Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης ασκούν κυρίως καθήκοντα δασοπυρόσβεσης, δασοπροστασίας και πυρασφάλειας.Επίσης, δύνανται επικουρικά και στην άσκηση των λοιπών καθηκόντων του πυροσβεστικού προσωπικού, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες. Κατ εξαίρεση, όταν συντρέχουν ειδικοί και έκτακτοι υπηρεσιακοί λόγοι που δυσχεραίνουν ουσιωδώς την άσκηση του επιχειρησιακού έργου και την αποτελεσματικότητα του πυροσβεστικού μηχανισμού, επιτρέπεται, μόνο για την αντιμετώπιση αυτών, να διατίθενται και σε κύριες πυροσβεστικές δράσεις. Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους φέρουν στολή και κατάλληλο εξοπλισμό . Το ύφασμα της στολής και τα λοιπά είδη ιματισμού και υπόδησης χορηγούνται από το δημόσιο. Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη καθορίζονται, ο τύπος, το χρώμα και η σύνθεση της στολής, καθώς και τα αναγκαία ατομικά εφόδια που χορηγούνται στους Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Για το χρόνο εργασίας και τις άδειες των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις που ισχύουν για τους Πυροσβέστες.


(Μειωμένα καθήκοντα όπως και πριν και επιπλέον καθήκοντα μόνο όταν συντρέχουν ειδικοί και έκτακτοι υπηρεσιακοί λόγοι που δυσχεραίνουν ουσιωδώς την άσκηση του επιχειρησιακού έργου και την αποτελεσματικότητα του πυροσβεστικού μηχανισμού, επιτρέπεται, μόνο για την αντιμετώπιση αυτών, να διατίθενται και σε κύριες πυροσβεστικές δράσεις)

Ν.3938/2011 Άρθρο 15 Παράγραφος 9 η οποία τροποποιείται Οι Πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης ασκούν κυρίως καθήκοντα δασοπυρόσβεσης, δασοπροστασίας και πυρασφάλειας. Επίσης, δύνανται να διατίθενται επικουρικά και στην άσκηση των λοιπών καθηκόντων του πυροσβεστικού προσωπικού, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες. Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους φέρουν στολή και κατάλληλο εξοπλισμό. Το ύφασμα της στολής και τα λοιπά είδη ιματισμού και υπόδησης χορηγούνται από το δημόσιο. Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη καθορίζονται ο τύπος, το χρώμα και η σύνθεση της στολής, καθώς και τα αναγκαία ατομικά εφόδια που χορηγούνται στους Πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Για το χρόνο εργασίας και τις άδειες των Πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις που ισχύουν για τους Πυροσβέστες.

β) Ειδικά για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και εξαιρετικών επιχειρησιακών αναγκών του Πυροσβεστικού Σώματος εφαρμόζονται ανάλογα και για τους Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 15, των παρ. 4και 5 του άρθρου 23 καθώς και των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 24 του π.δ 210/1992 (Α΄99). Για τον επιπλέον του προβλεπόμενου χρόνο απασχόλησης που αντιστοιχεί στην αντιμετώπιση των παραπάνω καταστάσεων χορηγείται στους Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης ανάλογος χρόνος ανάπαυσης >>.

(Άδειες, χρόνος εργασίας και αναπαύσεις)


Άρθρο 15 (Άρθρο 14 Π.∆. 8/1991) Καθήκοντα ∆ιοικητή Περιφερειακής ∆ιοίκησης

3. Σε περίπτωση µεγάλης πυρκαγιάς ή θεοµηνίας ή άλλου σοβαρού συµβάντος στα όρια της

Περιφερειακής ∆ιοίκησης, µεταβαίνει επιτόπου και αναλαµβάνει προσωπικά τη διεύθυνση του

πυροσβεστικού έργου και το συντονισµό των πυροσβεστικών δυνάµεων, καλεί ενισχύσεις,

θέτει τη δύναµη των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών της δικαιοδοσίας του σε επιφυλακή, αν

χρειασθεί και γενικά παίρνει κάθε απαραίτητο µέτρο για τη γρήγορη και αποτελεσµατική

αντιµετώπιση της κατάστασης.


Άρθρο 23 (Άρθρο 21 Π.∆. 8/1991) Ανάληψη καθηκόντων φυλακής


4. Για την αντιµετώπιση διαφόρων έκτακτων συµβάντων, όπως πυρκαγιών, πληµµυρών,

σεισµών ή άλλων γεγονότων µπορεί ο ∆ιοικητής να επιβάλλει µε διαταγή του πρόθεση

εργασία στους υπαλλήλους πέρα από την υποχρεωτική.

5. Όταν για την εκτέλεση υπηρεσίας, εξαιρουµένων των περιπτώσεων της προηγούµενης

παραγράφου, που λόγω της φύσης της και των ειδικών συνθηκών επιβάλλεται να συνεχισθεί

και µετά τη λήξη του κανονικού χρόνου εργασίας του υπαλλήλου, αυτός συνεχίζει την

υπηρεσία του, δικαιούται µετά το τέλος αυτής, ανάλογο πρόσθετο χρόνο ανάπαυσης.


Άρθρο 24 (Άρθρο 22 Π.∆. 8/1991) Τακτικές και έκτακτες προσκλήσεις – επιφυλακές


3. Μπορεί ο ∆ιοικητής της Υπηρεσίας να θέτει σε επιφυλακή τη δύναµη των ανδρών του για την

αντιµετώπιση έκτακτων αναγκών που µπορούν να δηµιουργηθούν από συµβάντα για τα

οποία έχει αρµοδιότητα επέµβασης το Πυροσβεστικό Σώµα, και σε κάθε άλλη περίπτωση

µόνο µετά από ∆ιαταγή του Αρχηγού ή Υπαρχηγού για όλες τις Υπηρεσίες του Σώµατος και

του Περιφερειακού ∆ιοικητή για τους υπαλλήλους των Υπηρεσιών της γεωγραφικής του

δικαιοδοσίας.

4. Η θέση των υπαλλήλων σε κατάσταση επιφυλακής, µε τους όρους και περιορισµούς της

προηγούµενης παραγράφου µπορεί να είναι γενική ή µερική. Μπορεί ο ∆ιοικητής την

επιφυλακή να την καθορίσει και ως υποχρεωτική παραµονή των υπαλλήλων στο σπίτι τους.

Η επιφυλακή λήγει από τον διατάζοντα όταν εκλείψουν οι λόγοι πρόσκλησής της.

5. Οι υπάλληλοι που καλούνται σε προσκλητήριο ή επιφυλακή φέρον µαζί τους τη στολή

υπηρεσίας και την πυροσβεστική εξάρτηση, εκτός αν υπάρχει διαφορετική ειδική διαταγή.Ετικέτες