Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2016

Δικαιολογητικά για την υπό αναγνώριση πτυχίου ως Συντάξιμο χρόνο
Τα παρακάτω είναι τα Δικαιολογητικά για την υπό αναγνώριση πτυχίου εφόσον αποτέλεσε προσόν κατάταξης και θέλετε  να το αναγνωρίσετε ως Συντάξιμο χρόνο.


1) Αίτηση του ενδιαφερομένου

2) Απόσπασμα φύλλου μητρώου

3) Πιστοποιητικό τύπου Α στρατολογίας επικυρωμένο φ/φο.

4) Ακριβές αντίγραφο πτυχίου στο οποίο να αναγράφονται τα έτη σπουδών ή κατάσταση βαθμολογίας  ή άλλη βεβαίωση που να αναγράφει τα έτη.

5) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 από τον ενδιαφερόμενο, στην οποία θα δηλώνει ότι ο υπό αναγνώριση χρόνος δεν συμπίπτει με άλλο συντάξιμο χρόνο που έχει ήδη χρησιμοποιηθεί από τον ασφαλιστικό οργανισμό εφάπαξ παροχή.

6) Υπεύθυνη Δήλωση αν είναι νέος ή παλιός ασφαλισμένος ( για όσους έχουν προσληφθεί μετά την 1-1-1993).

7) Σε περίπτωση προσληφθέντα μετά την 01-01-1993 που δηλώνει οτι είναι παλαιός ασφαλισμένος, να υποβληθούν και Καρτέλες ενσήμων Ι.Κ.Α. επικυρωμένες από την αρμόδια Υπηρεσία ( φωτοαντίγραφα), που να το αποδεικνύουν, καθώς και βεβαίωση εργοδότη ή πιστοποιητικό Ι.Κ.Α..

8) Βεβαίωση αποδοχών από την Διαχείριση Χρηματικού.

9. Από την Διεύθυνση Προσωπικού βεβαίωση ότι αποτέλεσε προσόν κατάταξης στο Π.Σ. (ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ)

10) Υπεύθυνη Δήλωση για την πληρωμή του ποσού εφάπαξ ή με δόσεις.

11) Αριθμό φορολογικού μητρώου και Δ.Ο.Υ.

Ετικέτες , ,