Κυριακή 2 Οκτωβρίου 2016

Δικαιολογητικά για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας
Τα παρακάτω είναι τα Δικαιολογητικά για την αναγνώριση της  προϋπηρεσίας

1) Αίτηση του ενδιαφερομένου.

2) Απόσπασμα φύλλου Μητρώου.

3) Πιστοποιητικό τύπου Α στρατολογίας επικυρωμένο φ/φο.

4) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 από τον ενδιαφερόμενο, στην οποία θα δηλώνει ότι ο υπό αναγνώριση χρόνος δεν χρησιμοποιήθηκε για συνταξιοδοτικούς σκοπούς, ούτε έχει γίνει ανάληψη εισφορών, ούτε έχει χορηγηθεί από τον ασφαλιστικό οργανισμό εφάπαξ παροχή.

5) Πιστοποιητικό του οικείου ασφαλιστικού φορέα που εκδίδεται από τα στοιχεία που τηρεί ή αν δεν υπάρχουν τέτοια στοιχεία, βάσει του ασφαλιστικού βιβλιαρίου που τυχόν κρατεί ο ασφαλισμένος από το οποίο να προκύπτει η ασφάλιση και η καταβληθείσα εισφορά ( ακριβές φωτοαντίγραφο). Το πιστοποιητικό αυτό είναι υποχρεωτικό εφόσον το πιστοποιητικό της αρμόδιας υπηρεσίας όπως αναφέρεται είναι ελλιπές.

6) Πιστοποιητικό της αρμόδιας Υπηρεσίας που έχει εκδοθεί με βάση επίσημα στοιχεία και στο οποίο (πιστοποιητικό) θα πρέπει να αναφέρεται η απόφαση πρόσληψης και απόλυσης, η ιδιότητα με την οποία υπηρέτησε ο ενδιαφερόμενος, η σχέση εργασίας, ο τρόπος μισθοδοσίας, το ωράριο εργασίας (πλήρες ή μειωμένο) σε ημέρες καθώς και η διάρκεια των προϋπηρεσιών αυτών.

7) Καρτέλες ενσήμων Ι.Κ.Α. επικυρωμένες από την αρμόδια Υπηρεσία (φωτοαντίγραφα)

Ετικέτες ,